Grundejerforeningen på Helles Klint

Om træfældning, tunnelsyn og holisme

Foranlediget af træfældningsudvalgets [TU] aktiviteter på Helles Klint de sidste par år er det på tide at gøre et forsøg på at se tingene i et lidt større perspektiv.

Først et par definitioner hentet fra "Den Danske Ordbog" så vi ved hvad vi taler om:

  • Tunnelsyn: indskrænket og ensidig måde at anskue et emne på.
  • Holisme: filosofisk opfattelse der betoner at fænomener bør ses i deres forhold til en større helhed, som er mere end summen af delene.
  • Udsigt: mulighed for at kunne se uhindret ud over et område.
  • Væsentlig: som udgør eller vedrører en tings inderste og egentlige væsen, og som derfor er yderst vigtig.

Kernen i problemet er, om det er foreneligt med almindelig dansk retspraksis at pålægge en person at fælde et træ, som befinder sig på vedkommendes private grund.

Retspraksis giver normalt kun i meget sjældne tilfælde ejere af høje træer et sådant påbud - og kun når det drejer sig naboer. Er begrundelsen alene forringede udsigtsforhold, kender jeg ingen fortilfælde i dansk domstolspraksis. Vil man i stedet henvise til deklarationen, støder man på begrebet væsentlig, som efter min mening udgør en effektiv stopklods for processen.

Det betyder for mig at se, at ingen grundejer på Helles Klint kan tvinges til at fælde sine høje træer. Skal der fældes træer på Helles Klint, kan det kun ske ved forhandling mellem de berørte parter.

Det forhandlingsoplæg som er udformet af TU stiller ingen krav om dokumentation, økonomi og fældningens indflydelse på helheden; men omhandler kun én enkelt grundejers egoistiske ønsker, i.e. tunnelsyn i stedet for holisme.

Når man fælder et stort, gammelt træ, ændrer man jo ikke kun sin egen udsigt, men samtidig udsigten for alle, der kan se træet. Denne side af sagen overser både TU - og grundejerforeningen helt.

Jeg vil derfor indtrængende anmode TU om at indstille skydningen. Og kan TU ikke undvære udvalgsarbejde, vil jeg foreslå dem at kikke på de sommerhusejere, der ihærdigt forsøger at forvandle vores grønne område til noget der flere steder begynder at ligne et dansk villakvarter med beton, perlegrus, klippede hække og carporte.

Min egen, helt uvidenskabelige undersøgelse af udgifterne for fældning af store træer, kan du læse om her: Lidt mere om træfældning.

Supplerende oplysninger om fældning af naboens træer:
Om fældning af træer (www.bolius.dk 1. maj 2017) samt
Kalundborg kommune: "Retningslinjer for ...grønne områder"

Ønsker man alligevel at bede andre grundejere om at fælde træer, som man selv synes er generende, er her et forslag til henvendelsens ordlyd: Forslag til reformulering af henvendelse om træfældning

Billedet herunder viser vores udsigt mod nord. På sidens banner (øverst på siden) kan man få et indtryk af, hvordan den ville have set ud uden vores høje træer
Sidst redigeret den 01-11-2020 08:11:12

Antal besøg siden oktober 2014 =

web statistics